ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂದ ಜಯ

ಎನ್ ಇ ಪಿ ಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಪಡೆದಿರುವುದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂದ ಜಯ ಎಂದು ಎಐಎಸ್ ಡಿಓ ಸಂಘದ. ಹಲವರು ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದರು