ಹೋಟೆಲ್ ಧಗಧಗ…

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಜಂತಾ ಟ್ರಿನೀಟಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿರುವುದು.