ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೆಟ್ರೊ ಯಂತ್ರ

ಲಾಂಗ್ ಪೋರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಾಮಿಕ ಯಂತ್ರ ಭೂಮಿ ಕೊರೆದು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕ್ಷಣ..