ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ..

ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಕೋಮುಲ್ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್.ಸಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.