ಹಸು ರಕ್ಷಣೆ‌.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಒಳಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿದ್ದ ಹಸುವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನರ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಪಾರು ಮಾಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆದಿದೆ.