ಹಸುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾದ ಬಾಳೆ.

ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ಬಾಳೆ ಸಜ್ಜನ್ ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿರುವುದು