ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಗೇಣು…

ಯುರೋ ಕಪ್ ಪುಟ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹುಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಗೇಣು ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಪರಿ