ಸ್ವಚ್ಛ ಬೆಂಗಳೂರು

ಯೂಥ್ ಫಾರ್ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.