ಸ್ನೆಹರ್ಷಿ ನಾಯಕ ನಟ,ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಿರಣ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರಿಂದ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ