ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೋಟ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೋಟದಿಂದ ಮನೆಗಳ ಛಾವಣಿ ಚೆಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯ.