‘ಸಿನಿಡಬ್ಸ್’ ಎಂಬ ಆಪ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ