ಸಿದ್ದತೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ..

ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಠಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಸಿದ್ಧತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಕುರಿತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮುಕುಂದ ನಾಯ್ಕ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರಣೆ