ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎನ್ ಜಿ ಒ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರು