ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕಕರ ಮುಷ್ಕರ

7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮುಷ್ಕರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.