ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರದ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಯರು