ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನುಜ್ಜು ನುಜ್ಜಾದ ಕಾರು, ಮತ್ತು ಬಸ್‌ಗಳು