ಸಂತ ಮೇರಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ…

ಸಂತ ಮೇರಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವುದು.