ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ…

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಿಮಯ ಸಡಿಲ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಳಿ ಕಂಡುಬಂದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ ದೃಶ್ಯ