ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಅವತಾರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ