ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆ ವಿವರಣೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿವರಾಂ ಕಾರಂತ್ ಬಡಾವಣೆ ಕುರಿತು ನ್ಯಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಜೈಕಾರ್ ಜೇರೋಮ್ ಇದ್ದಾರೆ