ಶಿವಣ್ಣ ಜೊತೆ ಪ್ರಭುದೇವ

ಎಚ್ ಟು ಒ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಭುದೇವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ