ಶಾಲೆ ಆರಂಭ…

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಂದಿನಿಂದ 1 ರಿಂದ 5 ನೇ ತರಗತಿಯ ಭೌತಿಕ ತರಗತಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು