ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದು