ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ತರಳಬಾಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಮೋಘ ದೃಶ್ಯ