ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹುಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು