ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಆರಂಭ

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎರಡನೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಂದಿನಿಂದ ವಿದ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದಯ ಅದರ ವೈಭವ.