ವಿಜಯನಗರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ. ರಾಜು ಅವರು ಒಕ್ಕೂಟದ 500 ಮಂದಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಿದರು