ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ – ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಎನ್ ಎಫ್ ಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಪ್ರಾರಂಭ