ವಾಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಸ್ತೂರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಅದರ ಅವಶೇಷ ತೆರವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು