ವರ್ಣರಂಜಿತ ಅಲಂಕಾರ

ಆಯೋದ್ಯೆಯ ರಾಮಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಮುನ್ನ ವರ್ಣ ರಂಜಿತ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ