ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರದಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಟೇಲ್ ಎಂ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು