ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಲು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಾಸಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಳಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ನಾಗರಿಕರು