ಲಸಿಕೆಗೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವ ಜನರು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಬಾಪೂಜಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವ ಜನರು