ಲವ್ ಯೂ ರಚ್ಚು ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ