ಲವ್ ಯು ರಚ್ಚು ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಮೃತ ಪೈಟರ್ ವಿವೇಕ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು