ರೈತ ದಿನಾಚಾರಣೆ ಮಹಾಧಿವೇಶನ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ , ಹಾಗು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳವ. ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈತ ದಿನಾಚಾಣರಣೆಯ ಮಹಾಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ