ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬಾಳೆ…

ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬಂದ ಬಾಳೆ ಕಂದು.ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಮಂದಿ.