ರಾಜ ರಾಣಿ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ