ರಾಜಸ್ಥಾನ ಚಿಣ್ಣರಿಂದ ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಮಾ 30 : ನಗರದ ಪಾರ್ವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಚಿಣ್ಣರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.