ರಸ್ತೆ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಕಸದ ರಾಶಿ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು.ಅದರ ಮದ್ಯೆ ಸವಾರರ ಸಂಚಾರ