ಯುವ ಮೊರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್.ಅಶೋಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು.ಹಲವು ನಾಯಕರಯ ಇದ್ದಾರೆ