ಯುಗಾದಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ:

ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಚಂಡ್ರಿಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರ ಆರಂಭದ ಯುಗಾದಿಯಂದು ರೈತರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವರ್ಷದ ಪ್ರಥಮ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು.