ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಚಾರ

ಕೆಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ನಡುವಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನಡುವೆ ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆ ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.