ಯಕ್ಕೇರಿ ಕರೆಮ್ಮಾದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ ಜಾತ್ರೆ ರದ್ದು

ಮುನವಳ್ಳಿ,ಏ7: ಸಮಿಪದ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಯಕ್ಕೇರಿ ಕರೆಮ್ಮಾದೇವಸ್ಥಾನದ ಯುಗಾದಿ ಜಾತೆ,್ರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ, ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ, ಅಭಿಷೆಕ, ವಿಶೆಷ ಅಲಂಕಾರ, ಪೂಜೆ ಹೀಗೆ ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂದಿನಿಂದ ಮೇ 31 ರವರೆಗೆ ಸರಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೆರೆಗೆ ಬಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಬರುವವರೆಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ್ ಇರುವದು ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಹಕರಿಸಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮಿಟಿಯವರು ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವರು.