ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ

ಉತ್ತರಾಧಿಮಠ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಸುಬುದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಗಳು ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು