ಮಿಂಟೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಂ.ಡಿ ಅವರಿಂದಿ ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಷಯ

ಸುಜಾತ ರಾಥೋಡ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ವಿಶೇಷ ವಾರ್ಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದೇಶ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಾದ್ಯ- ಸುಜಾತ ರಾಥೋಡ್