ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕಿರು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ