ಮಾರಿಗುಡ್ಡದ ಗಡ್ಡಧಾರಿಗಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಿ ಜಯಶ್ರೀ ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್