ಮಾರಾಥಾನ್ ಓಟ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿಸಿಎಸ್ 10 ಕೆ ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ ಓಟದ ನೋಟ