ಮಹಾಭಿಷೇಕ

ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ರಾಮ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸುಭುದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಭಿಷೇಕ